Lễ ra quân đội tuyển học sinh giỏi thành phố năm học 2016-2017